MY MENU

นวัตกรรมการจัดงานคลังสินค้า

 • นวัตกรรมการจัดงานคลังสินค้า ระบบการจัดการแบบ AGV
  ระบบ AGV (Automated Guided Vehicle System)

  1. ติดตั้งรถเข็น AGV
  2. ติดตั้ง AGV Lay-Out
  3. รถเข็น AGV 3 คันกำลังทำงาน
  4. จัดเก็บ ข้อมูล ของชิ้นงานลง ในระบบ AGV data base
  ① สามารถตรวจสอบ ชิ่นงาน ได้และ ระบุชิ้นงานได้ ว่าอยู่ตรงใหนของ คลังสินค้า
  ② สามารถ ควบคุม FIFO ได้ – การป้องกันจากการสะสมงาน